GDPR

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Ing. Peter Pastorek – CHAMPIONS GROUP, Šrobárova 2611/7, 058 01 Poprad, IČO: 52518159, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Poprade, číslo 740-36466, ako prevádzkovateľ G88 RESIDENCE, Golfová 88, 059 52 Veľká Lomnica.

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte, bez ohľadu na to, či ich osobné údaje spracováva sám alebo prostredníctvom tretích strán. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje sú spracovávané, prečo je to nevyhnutné a aké sú vaše práva. Podrobne to popisujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú všetky potrebné informácie o spracovávaní vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako sú spracovávané vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa. Osobné údaje spracovávame rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ide o nášho zákazníka alebo zamestnanca. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch nášho webu, facebooku alebo instagramu, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu vyhlasujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje uchovávame len na nevyhnutne krátky a obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde okamžite, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto dokumente a v zmysle platnej legislatívy po dobu zákonnej povinnosti. Osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu výlučne v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak nám bol k tomu udelený súhlas.

O zákazníkoch resp. hosťoch, ktorí si u nás akýmkoľvek dostupným kanálom rezervujú ubytovanie resp. sa u nás ubytujú, spracovávame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého resp. prechodného bydliska, číslo OP alebo pasu, platnosť OP alebo pasu, národnosť, štátna príslušnosť, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, dátum pobytu, alergie a iné potrebné zdravotné špecifikácie, číslo izby, spolubývajúci, rozsah využívaných služieb, výška platby, dátum platby, údaje o platobnej karte, fakturačná adresa. Všetky osobné údaje sa spracúvajú výlučne na nevyhnutné účely v zmysle platnej legislatívy, ku ktorým majú prístup iba oprávnené osoby zo strany prevádzkovateľa. Okrem prevádzkovateľa môžu mať k vašim osobným údajom prístup tieto tretie strany: Booking.com, Horeca Group s.r.o., HRS.com, Expedia.com, orgány štátnej správy a miestnej samosprávy.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov majú naši zákazníci nasledovné práva v súvislosti s ich spracovaním:

- právo na prístup – môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií: prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty, odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás), čo sa deje ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie), ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov;

- právo na opravu – je dôležité, aby sme mali o vás správne údaje a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo adresu, resp. ak je niekde preklep alebo gramatická chyba;

- právo na vymazanie – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, resp.  dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov;

- právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti ich spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na ich spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali;

- právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;

- právo na prenos údajov – môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe vášho súhlasu, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto údajov na iného správcu údajov;

- právo na stiahnutie súhlasu – máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O vašich požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk. Ako sa môžete sťažovať ohľadom používania vašich osobných údajov alebo ako si uplatníte svoje práva? Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Kontakt na zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: g88@g88residence.com. Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na www.dataprotection.gov.sk. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov, a to e-mailom zaslaným na adresu g88@g88residence.com.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii „Informácie – Súbory cookies“ v dolnej časti našej webovej stránky.

Ak ste odberateľom nášho newslettera, prečítajte si podrobnosti o súhlase so zasielaním marketingových ponúk v podobe newslettera. Prihlásením sa k odberu newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk prevádzkovateľa: G88 RESIDENCE, Golfová 88, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 52518159 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu uplynie po 10 rokoch resp. po 10 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb, resp. odvolaním tohto súhlasu. Osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom či sprostredkovateľom bez vášho vedomia resp. dodatočného súhlasu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk vašim individuálnym potrebám môže prevádzkovateľ na základe histórie vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať súbory cookies a nástroj google analytics.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zároveň dáva do pozornosti, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenos údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania), právo na stiahnutie súhlasu a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na g88@g88residence.com prevádzkovateľovi.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, použite e-mailovú adresu g88@g88residence.com.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť i účinnosť dňa 01.07.2019.

Nezáväzný dopyt

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou až do odvolania.

Odoslať