VOP

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. G88 RESIDENCE je ubytovacie zariadenie prevádzkované spoločnosťou Ing. Peter Pastorek – CHAMPIONS GROUP. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú spôsob rezervovania a poskytovania služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom recepcie alebo prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.g88residence.com.

1.2. Všetky ďalšie podmienky a skutočnosti, ktoré tieto VOP neupravujú, sa riadia Ubytovacím poriadkom G88 RESIDENCE a všeobecnými zvyklosťami platnými a zaužívanými pre obdobné zariadenia.

II. VÝBER A REZERVÁCIA SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.

2.2. Pri rezervácii doplnkových služieb má objednávateľ nárok na poskytnutie takého rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúce je v tomto prípade potvrdenie rezervácie, ktoré je dokladom ako pre prevádzkovateľa, tak aj pre objednávateľa.

2.3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervácie a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie, za podmienok platných pre ním zvolený typ rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť platobnou kartou (kreditnou alebo debetnou) alebo v hotovosti. Všetky vopred objednané služby je potrebné uhradiť v plnej výške najneskôr pri príchode počas check-in. Podmienky záväznej rezervácie služieb sú závislé od zvolenej cenovej kategórie a sú generované systémom v čase rezervácie.

3.2. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí určenú výšku zálohy za pobyt, resp. ak ubytovaciemu zariadeniu nie je umožnené si určenú výšku zálohy za pobyt v stanovenom termíne pripísať na svoj účet, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A STORNO PODMIENKY

4.1. Zrušenie rezervovaných služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervácie, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané. Kontakty pre zrušenie rezervácie: telefonicky na +421 911 997 779, e-mailom na g88@g88residence.com. Spôsob zrušenia rezervovaných služieb závisí od kategórie rezervovaných služieb slobodne zvolených objednávateľom v čase rezervácie.

4.2. Rezerváciou objednávateľ vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami v plnom rozsahu. Pri zrušení rezervácie pobytu má prevádzkovateľ právo na storno poplatky, ktoré sú uvedené na potvrdení o rezervácii.

V. NÁSTUP NA POBYT A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Vstup do priestorov G88 RESIDENCE je povolený len osobám s platnou rezerváciou pobytu a to iba v dni, na ktoré je pobyt platný.

5.2 Objednávateľ pobytu sa musí pri príchode nevyhnutne na recepcii preukázať potvrdením o rezervácii.

5.3. Doklad o úhrade bude prevádzkovateľom vystavený najneskôr pri check-out v deň odchodu.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. G88 RESIDENCE spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ prijal príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe platných právnych predpisov.

6.3. Rezerváciou pobytu poskytuje objednávateľ prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom registrácie a obchodného vzťahu. Osobné údaje bude G88 RESIDENCE spracovávať po nevyhnutne krátku dobu, vždy v zmysle platných právnych predpisov.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť i účinnosť dňa 01.07.2019.

Nezáväzný dopyt

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou až do odvolania.

Odoslať