Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

1. Základné ustanovenia

1.1. G88 RESIDENCE je ubytovacie zariadenie prevádzkované spoločnosťou Ing. Peter Pastorek – CHAMPIONS GROUP.
1.2. G88 RESIDENCE poskytuje ubytovanie iba riadne prihlásenému hosťovi na základe predloženia platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

2. Rezervácia a ubytovanie

2.1. Prevádzkovateľ je povinný včas odpovedať na každú objednávku / rezerváciu na ubytovacie služby. Rezervácie sú prijímané elektronickou formou. Rezervácie, ktoré boli prevádzkovateľom potvrdené a neboli objednávateľom včas zrušené, sú obojstranne záväzné.
2.2. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa najskôr od 15.00 hodiny a najneskôr do 22.00 hodiny, resp. podľa dohody.
2.3. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred časom nástupu na pobyt, platí poplatok za skorý nástup podľa platného cenníka a času nástupu, resp. podľa dohody.
2.4. Prevádzkovateľ poskytuje služby v kvalite a rozsahu určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej bolo zariadenie zatriedené.
2.5. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa zásadne nelíši od potvrdenej objednávky.
2.6. Užívanie ubytovania je povolené len osobám, ktoré nemajú žiadne infekčné choroby.
2.7. Prevádzkovateľ odovzdá pri nástupe hosťovi ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dátumu príchodu a odchodu s časom na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
2.8. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od hosťa, ktorý nezaplatil pri rezervácii ubytovania zálohu vo výške 100% z ceny pobytu, doplatenie dlžnej sumy ihneď pri príchode.
2.9. Hosť bez vopred garantovanej rezervácie platí plnú sumu vždy hneď pri príchode.
2.10. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii na recepcii alebo na webovej stránke prevádzkovateľa.
2.11. Pri každom príchode do G88 RESIDENCE sa hosť preukáže platným ubytovacím preukazom, ako aj pri objednávaní ďalších služieb počas pobytu na hotelový účet.
2.12. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol s prevádzkovateľom dohodnutý. Pre zabezpečenie pohodlia hosťa, hosť súhlasí s upratovaním a údržbou jemu pridelených priestorov za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžným a údržbárom, prípadne vedením hotela.
2.13. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť z kapacitných dôvodov poskytnutá iná izba, než kde bol pôvodne ubytovaný.
2.14. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť uvoľní izbu najneskôr do 11.00 posledného dňa pobytu. Ak tak neurobí, prevádzkovateľ mu môže účtovať poplatok za pobyt za nasledujúci deň. Informácie o poplatkoch za neskorý odchod sú na recepcii.
2.15. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach jedine v tom prípade, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom, maximálne však do výšky 200€. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá prevádzkovateľ bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.
2.16. Prijímanie návštev v priestoroch G88 RESIDENCE je zakázané. Výnimku môže udeliť poverený pracovník, a to v presne vymedzenom čase, a len v priestoroch salónika.
2.17. Tento Ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy ubytovaných hostí. Hosť je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou resp. osobami, ktoré ho navštívili.
2.18. Hosťom sa zakazuje premiestňovať vnútorné vybavenie či zariadenie bez súhlasu prevádzkovateľa, hosť nevykonáva úpravy, ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej technickej či technologickej infraštruktúry.
2.19. V izbe sa zakazuje používanie akýchkoľvek elektrických spotrebičov (okrem tých, ktoré sú súčasťou vybavenia danej izby), okrem tých určených na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov).
2.20. Prevádzkovateľ zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
2.21. Pred odchodom z izby hosť zatvorí vodovodné kohútiky, vypne svetlo aj elektrické spotrebiče a uzatvorí dvere.
2.22. Z bezpečnostných dôvodov hosť nenecháva deti do 12 rokov samé v izbe a ani v iných priestoroch prevádzkovateľa bez dozoru dospelej osoby.
2.23. Zakazuje sa vnášanie športového náradia a predmetov, na úschovu ktorých sú vyhradené priestory, do izby.
2.24. V čase od 22:00 do 08:00 je nočný kľud. G88 RESIDENCE si zakladá na dokonalom a dostatočne dlhom oddychu svojich hostí. Hosť sa nesmie na izbách ani v iných priestoroch vrátane terás a balkónov v uvedenom čase zabávať či spievať, nahlas rozprávať, telefonovať či počúvať televízny alebo rozhlasový program, hlučne narábať s dverami, nábytkom či iným vybavením, je povinný striktne dodržiavať nočný kľud.
2.25. V prípade porušenia nariadenia o nočnom kľude, po upozornení pracovníkom recepcie, je prevádzkovateľ oprávnený upovedomiť políciu či okamžite zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú zálohu za ubytovanie.
2.26. Ak hosť využil ponuku minibaru na izbe, je povinný zaplatiť za konzumáciu najneskôr v deň svojho odchodu. V opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený zúčtovať zistený stav podľa platného cenníka dodatočne z platobnej karty hosťa a k cene si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 100%.
2.27. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom poškodil alebo znehodnotil zariadenie prevádzkovateľa, je povinný to nahlásiť na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa. Za všetky škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa zodpovedá hosť v zmysle platných právnych predpisov.
2.28. Domáce zvieratá nie sú v priestoroch G88 RESIDENCE povolené.

2.29. Fajčenie je zakázané v celom objekte, výnimkou sú niektoré terasy a balkóny podľa pokynov prevádzkovateľa.

2.30. Oslavy nie sú v priestoroch G88 RESIDENCE povolené.

2.31. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený Požiarny poriadok, Evakuačný plán a označenie smeru evakuácie. Hostia sú povinní riadiť sa týmito inštrukciami.
2.32. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma prevádzkovateľ.
2.33. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste v salóniku.
2.34. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, prevádzkovateľ má právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
2.35. G88 RESIDENCE ponúka svojím hosťom parkovanie. Bezplatné súkromné parkovisko je k dispozícii na mieste a jeho rezervácia nie je potrebná. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame hosťom nenechávať si cennosti v aute.
2.36. Služby ponúkané prevádzkovateľom je možné uhradiť platobnou kartou (kreditnou alebo debetnou) alebo v hotovosti. Všetky vopred objednané služby je potrebné uhradiť v plnej výške najneskôr pri príchode počas check-in. Podmienky záväznej rezervácie služieb sú závislé od zvolenej cenovej kategórie a sú generované systémom v čase rezervácie. Hosť je povinný pri ubytovaní sa (check-in) poskytnúť údaje o svojej platobnej karte pre prípad nepredvídateľných výdavkov (resp. zložiť hotovostnú garanciu). Hotel garantuje nezneužitie informácií o platobnej karte.

2.37. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí určenú výšku zálohy za pobyt, resp. ak ubytovaciemu zariadeniu nie je umožnené si určenú výšku zálohy za pobyt v stanovenom termíne pripísať na svoj účet, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

2.38. Rezerváciou objednávateľ vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami v plnom rozsahu. Pri zrušení rezervácie pobytu má prevádzkovateľ právo na storno poplatky, ktoré sú uvedené na potvrdení o rezervácii. V prípade, že sa klient nedostaví aj napriek rezervácii v stanovenom termíne na pobyt, prevádzkovateľ je oprávnený rovnako vyúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené na potvrdení o rezervácii.
2.39. Klient súhlasí, že prevádzkovateľ bude v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovávať jeho osobné údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže prevádzkovateľ spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb a u cudzincov tiež pre potreby cudzineckej polície. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať také opatrenia, aby pri spracovaní osobných údajov klienta nemohlo dôjsť k ich zneužitiu alebo k ich úniku.
2.40. Prevádzkovateľ môže rezervované ubytovanie okamžite zrušiť aj pred uplynutím dohodnutej doby, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu klient počas pobytu porušuje dobré mravy, alebo ak opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce z Ubytovacieho poriadku.
2.41. Pri reklamácii poskytnutých služieb sú prevádzkovateľ i hosť povinní postupovať v zmysle Reklamačného poriadku dostupného na požiadanie na recepcii.

 

Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť i účinnosť dňa 01.07.2019.

Nezáväzný dopyt

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou až do odvolania.

Odoslať